ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều 1 (Điều khoản áp dụng)

Điều khoản sử dụng (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”) là để sử dụng “hỗ trợ toàn cầu của QBF” (sau đây gọi là “trang của chúng tôi”) được cung cấp và vận hành bởi Kyuden Business Front Co., Ltd. (sau đây gọi là là ” hành”) sẽ được áp dụng. Do đó, người dùng trang web của chúng tôi (sau đây gọi là “người dùng”) được coi là đã đồng ý với các điều khoản sử dụng này bằng cách thực sự sử dụng trang web của chúng tôi. Ngoài thỏa thuận này, các điều khoản sử dụng (sau đây gọi là “quy định”) do nhà điều hành thiết lập sẽ là một phần của thỏa thuận này.

Điều 2 (Điều khoản thay đổi)

Nhà điều hành có thể thay đổi thỏa thuận này mà không cần thông báo hay cần sự đồng ý cho phép của người dùng. Các Điều khoản sửa đổi sẽ được ưu tiên hơn các Điều khoản trước đây trên Trang web.
Trừ khi Nhà điều hành có quy định khác, các Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được hiển thị trên Trang web này.

Điều 3 (Sử dụng dịch vụ)

“Thuật ngữ” “QBF Global Support” “dùng để chỉ dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng nhân sự nước ngoài và dịch vụ dịch thuật do Nhà điều hành cung cấp, cũng như việc phân phối thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến Trang web.
Người dùng được yêu cầu sử dụng Trang web này theo quyết định riêng của họ và Người dùng chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng Trang web.
Các dịch vụ do Trang web cung cấp được cung cấp với điều kiện Người dùng đồng ý với tất cả các Điều khoản của Thỏa thuận này. Khi sử dụng các dịch vụ của Trang web, Người dùng được coi là đã đồng ý với các Điều khoản này.

Điều 4 (Thông tin và dịch vụ trên trang web của chúng tôi)

Thông tin do bên thứ ba cung cấp trên Trang web (chẳng hạn như thông tin công ty, thông tin cá nhân do người dùng đăng ký, dữ liệu, quảng cáo, đồ họa và liên kết) được cung cấp bởi các nhà cung cấp thông tin có rủi ro. Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp … Người dùng thừa nhận các điều kiện này và tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web. Có thể có sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy trong thông tin do QBF tạo ra.
Các liên kết đến các trang web khác có trong thông tin trên trang web của chúng tôi được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho Người sử dụng.
Một số dịch vụ hoặc tên công ty có trong thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi được bảo vệ hợp pháp bởi nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Việc chúng tôi đề cập đến các nhãn hiệu này không ngụ ý rằng chúng không được bảo vệ bởi luật hiện hành, cũng không ngụ ý bất kỳ thương mại nào mối quan hệ giữa QBF và chủ sở hữu các nhãn hiệu đó.

Điều 5 (Quản lý / Trách nhiệm về Thông tin Cá nhân, Quyền riêng tư)

Trừ khi được coi là cần thiết cho việc thực hiện công việc kinh doanh của mình, Nhà điều hành sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người dùng có được thông qua việc cung cấp Trang web này. Theo các Điều khoản này, các quyền và nghĩa vụ của Người dùng, cũng như trạng thái của họ, sẽ không được chuyển nhượng, bán, cho mượn hoặc chuyển nhượng cho một bên thứ ba, cũng như các quyền lợi bảo mật sẽ không được thiết lập trong đó. (Quyền riêng tư) Thông tin thu được khi Người dùng thực hiện các ứng dụng hoặc yêu cầu thông qua Trang web, do đó cho phép xác định, là thông tin cá nhân. Nếu không có sự đồng ý của Người dùng, Nhà điều hành sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nghĩa vụ bảo mật sẽ được đặt ra đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà Nhà điều hành thuê ngoài việc quản lý và vận hành Trang web này. Khi đăng ký một dịch vụ yêu cầu gửi thông tin cá nhân, chẳng hạn như đơn đăng ký hoặc yêu cầu hỗ trợ tuyển dụng nhân sự nước ngoài hoặc dịch vụ dịch thuật, hoặc dịch vụ do Nhà điều hành làm trung gian, người dùng được coi là đã chấp thuận việc gửi thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ngay cả khi không được tuyên bố rõ ràng.

Điều 6 (Các vấn đề bị cấm)

Trang web này cung cấp các dịch vụ cho Người sử dụng để hỗ trợ việc tuyển dụng nhân sự nước ngoài và dịch vụ dịch thuật. Nghiêm cấm mọi hành vi cố ý can thiệp sai, ngoài mục đích đó.
Nhà điều hành có toàn quyền quyết định theo quyết định riêng của mình những gì cấu thành một hành vi can thiệp vào việc sử dụng trang web.
Sau đây là những ví dụ về các hành vi bị nghiêm cấm, các hành vi vi phạm không chỉ giới hạn ở những điều cấm này.

・ Mạo danh người dùng khác hoặc bên thứ ba khi sử dụng dịch vụ này.

・ Sửa đổi dịch vụ hoặc cố gắng truy cập trái phép vào dịch vụ.

・ Thực hiện các hành vi xâm phạm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư hoặc hình ảnh, danh dự, tài sản hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

・ Các hành vi bôi nhọ hoặc vu khống một cá nhân hoặc một nhóm.

・ Các hành vi vi phạm hoặc có thể được hiểu là vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, luật, pháp lệnh hoặc quy định.

・ Hành vi chống đối xã hội.
・ Các hành vi can thiệp vào hoạt động của Trang web, gây tổn hại đến uy tín của QBF hoặc bất kỳ hành vi nào có khả năng xảy ra như vậy.
・ Ngoài phạm vi sử dụng cá nhân, các hành vi như sao chép, bán, xuất bản hoặc sử dụng thông tin thu được từ các dịch vụ do Trang web cung cấp.
・ Sử dụng hoặc cung cấp trang web này cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp.
・ Sử dụng tên hoặc dịch vụ của Nhà điều hành mà không được sự cho phép của chúng tôi.
・ Hành vi của người dùng mà Nhà điều hành xác định là không phù hợp hoặc trái với mục đích của Dịch vụ.”

Điều 7 (Chấm dứt dịch vụ)

Khi xét thấy cần thiết vì lý do vận hành hoặc kỹ thuật, Nhà điều hành có quyền chấm dứt hoạt động của Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web đối với bất kỳ Người dùng nào mà không cần thông báo.Nhà điều hành sẽ được miễn bồi thường cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc các chi phí khác mà Người dùng phải chịu do việc chấm dứt Trang web này.
Nếu bất kỳ điều nào sau đây xảy ra, Trang web có thể bị tạm ngừng, chấm dứt hoạt động hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo.
・ Khi có thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo loạn, náo loạn dân sự, tranh chấp lao động hoặc các sự kiện tương tự khác
・ Khi có công việc xây dựng hoặc bảo trì hệ thống định kỳ hoặc khẩn cấp
・ Khi có những trường hợp không lường trước được, chẳng hạn như sự cố hệ thống
・ Khi nguồn điện do các tổ chức tạo nên địa điểm này sử dụng bị gián đoạn
・ Khi có sự cố đường truyền Internet, chẳng hạn như sự cố định tuyến trong mạng ngược dòng kết nối với máy chủ Trang web
・ Khi Người vận hành thấy cần thiết vì các lý do vận hành hoặc kỹ thuật khác.

Điều 8 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm)

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (cả về vật chất lẫn tinh thần) do việc sử dụng trang web của chúng tôi. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do mất hành động pháp lý, sơ suất, dữ liệu trong việc thực hiện hợp đồng, hoặc mất lợi nhuận do sử dụng trang web của chúng tôi … Các liên kết đến các trang của bên thứ ba được liên kết từ thông tin cung cấp trên trang của chúng tôi không do chúng tôi quản lý và vận hành, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về độ tin cậy của nội dung hoặc các thay đổi, cập nhật của trang …

Điều 9 (Bồi thường thiệt hại)

Nếu người dùng vi phạm thỏa thuận này và gây thiệt hại cho Công ty, người dùng sẽ chịu mọi trách nhiệm bồi thường thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho Công ty.

Điều 10 (bản quyền)

Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của các dịch vụ, nội dung và thông tin trong thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi thuộc về chúng tôi. Tuy nhiên, tên công ty, biểu tượng, v.v. được đăng trên trang web của chúng tôi bao gồm các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của mỗi công ty.

Điều 11 (Sử dụng thương mại)

Chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn sao chép hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại, bao gồm cả nội dung được cung cấp thông qua quan hệ đối tác và các thỏa thuận khác. Trong mọi trường hợp, cần có URL rõ ràng và thông báo bản quyền để đưa vào các liên kết, biểu ngữ, nút hoặc tài liệu e-mail lấy từ Trang web này hoặc các trang web ký hợp đồng, cũng như việc sử dụng chúng trong các tài liệu in hoặc xuất bản.

Điều 12 (Liên kết đến các trang web khác)

Trong số các dịch vụ trên Trang web của chúng tôi, có thể có các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác.
Ngoài ra, Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên các trang web hoặc tài nguyên đó.
Quyền và trách nhiệm của người dùng liên quan đến việc sử dụng các trang và tài nguyên đó được điều chỉnh bởi các quy định của các trang liên quan. Chúng không thuộc trách nhiệm của Nhà điều hành.

Điều 13 (Luật điều chỉnh)

Luật Nhật Bản sẽ là luật điều chỉnh cho việc thiết lập, thực hiện và giải quyết thỏa thuận này.

Điều 14 (Tòa án xét xử độc quyền)

Tòa án quận Fukuoka sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa nhà điều hành và người dùng.